มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางภัทษร คำแหง ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางพลอยพรรณ อุดมเดช นักวิชาการศึกษา

คลิก

นางภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา นักวิชาการศึกษา

คลิก

นายสุชาติ บินมาอน เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก

นางสาวณัฐกฤตา ทองศรี เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก

นางสาวณัฐชยา ไชยนวล นักจิตวิทยาของโรงเรียน

คลิก