มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางสาวอำไพ บุญสูง ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิก

นางทิพวรรณ ธรรมแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิก

นางรุ่งกานต์ หมื่นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิก

นายพีระณัฏฐ์ สังข์สอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คลิก