ปฏิทินเนินการ ITA, ปฏิทิน PMQA, ปฏิทิน PMQA และมาตราฐาน 2564