ประชุมคณะกรรมการในการจัดทำรายงานข้อมูล (PA) ผู้บริหารการศึกษา

ในวันที่ 7  มีนาคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงาน และข้อมูลตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา  เพื่อให้การจัดทำรายงาน และจัดเตรียมข้อมูลตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาดังกล่าว เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และจัดส่งข้อมูลให้ สพฐ. เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน