++ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสุ่มเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่เห็นด้วยกับการเพิ่มหลักสูตรนวดไทยมรดกโลกและสมุนไพรเข้าระบบการศึกษาภาคบังคับ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสุ่มเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่เห็นด้วยกับการเพิ่มหลักสูตรนวดไทยมรดกโลกและสมุนไพรเข้าระบบการศึกษาภาคบังคับ