ส่งมอบ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 หลังที่ 2

ในวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2566  นายสมคิด  ปัญญาแก้ว  ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  ถือเอาวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นประธานเปิดป้ายส่งมอบโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 (หลังที่ 2) ให้กับเด็กหญิงทิพย์วรรณ แสนหงษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม  โดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการสร้างบ้านให้นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างบ้านให้เด็กยากจนด้อยโอกาส ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 หลัง ในการนี้ นายสมคิด  ปัญญาแก้ว  ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ลำพูน  เขต 1  ที่มาปฏิบัติงานฯ จนสร้างบ้านแล้วเสร็จ ณ บ้านหมูเปิ้ง อ.เมือง จ.ลำพูน