การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับทราบวิธีการ เครื่องมือ ตัวชี้วัด แนวทางในการบูรณาการเชื่อมโยงประเด็นการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถใช้แผนเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ PMQA เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสพฐ. นโยบายของกระทรวงศึกษา แผนปฎิบัติปฏิบัติราชการ และมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ.เป็นประธาน ผ่านระบบ ZOOM พร้อมกันนี้  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  ได้มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดในการติดตามนโยบายเร่งด่วน ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา PMQA วPA เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง  ระหว่างวันที่  9 – 10 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน