เดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเครือข่ายป่าซาง 2

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ในการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ และลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซาง ที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชเยศ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่