โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายมงคล สงคราม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง จำนวน 118 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบภาพรวมการดำเนินโครงการฯ และบทบาทครูแนะแนวในการสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งมีการแนะนำขั้นตอนการสำรวจ รวบรวม สรุปและจำแนกข้อมูลนักเรียน รวมถึงระเบียบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง รวมถึงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน