ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความประสงค์ขอรับโอนโรงเรียนวัดต้นโชค สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ในปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีผู้แทนจากเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้แทนจาก สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าประชุม เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน