โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565