ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 แม่ทา 1

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มอบให้นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทาป่าสัก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน