++ยกเลิกคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน