โครงการอบรมลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2565  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ได้ให้เกียรติไปเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนวัดวังหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ และนำผลการอบรมมาดำเนินงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางนิตยา ปาระมี  ผู้อำนวยการการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คนร่วมโครงการ ระหว่างวันที่  15-16  กันยายน  2565 ในการนี้ นายอำนาจ  ทองจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหลวง ได้ให้การต้อนรับและเปิดการบรรยาย “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ด้วยโคก หนอง นา โมเดล”  และปิดท้ายโครงการด้วยการบรรยาย ในหัวข้อ “แนวโน้มความก้าวหน้าของลูกจ้างในอนาคต โดย นายวิชาญ  ไชยชมภู วิทยากรจาก สพม.เชียงใหม่