ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 และการจัดทำรายงานผลที่ประสบผลสำเร็จและท้าทายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีฝ่ายบริหาร และบุคลากรในสำนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และทบทวนพิจารณาโครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการให้ทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 และ พิจารณาผลงานที่ประสบผลสำเร็จและท้ายทาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1