ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเขตสุจริต

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมกับนายสมภพ ทิพย์เวียง รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเขตสุจริตองค์กรคุณธรรม การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการดำเนินงาน PMQA ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2565