ปงแม่ลอบต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ฝ่ายบริหาร ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ และผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการของ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นดังนี้ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน