++ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนต์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”