พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2565  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 มอบหมายให้นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา  2563  จำนวน  31  โรงเรียน  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน