สพป.ลำพูน เขต 1 สรรหาครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 1 ทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ด้วยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) สถานที่สอบห้องประชุมจามจุรี และสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ ด้วยวิธีการสอบสาธิตการปฎิบัติการสอน ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งการสอบในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ทั้งนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 และทางเว็บไซต์ http://lamphun1.go.th/