การประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (สัญจร ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 23/2565 เพื่อมอบนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ โดยมี นายภูวกร วิริยา ครูโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสมัคร ไชยสมภาร ผอ.โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ และโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ การประชุมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน