ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา

นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางฉันทนา มุ่นอินต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายมนูญ พรมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยแช่ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 2 เดินทางไปติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ตามภารกิจ 4 ด้าน และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองยางไคล โรงเรียนบ้านเหมืองลึก และโรงเรียนบ้านป่าเลา อ.เเม่ทา จ.ลำพูน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 2 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565