++สำเนาคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 39/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565