ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.เชียงใหม่

ในวันที่ 8 กรกฎาคม  2565  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นายธราพงศ์  สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.เชียงใหม่ โดยการนำของนายดนัยรัตน์  กาศเกษม  รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การดำเนินงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  E-Office  ด้วยระบบ AMSS (Area  Mengement  Support  System) และการนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  E-Office  ด้วยระบบ AMSS (Area  Mengement  Support  System) มาใช้ในการปฏิบัติงาน  ของ สพป.ลำพูน  เขต 1 โดยมี นายกนกบุญ  กระแสร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  น.ส.จอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  และนายสุกีย์  ลังกาพินธุ์  พนักงานธุรการ เป็นวิทยากร  ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้  ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง จ.ลำพูน