ประชุมชี้แจงการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี  นายสมภพ   ทิพย์เวียง  และนายธราพงศ์   สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยโรงเรียน  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  เพื่อชี้แจงการทำแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จำนวน 60 คน  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2565