ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี        นายสมภพ   ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และนายธราพงศ์        สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการทุกกลุ่ม  และบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  เพื่อทำแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จำนวน 50 คน  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2565