รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ โดยมีโรงเรียนส่งผลงาน จำนวน 5 โรงเรียน และครูต้นแบบฯ จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นไปคู่มือ/หลักเกณฑ์การพิจารณา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2565