สพม.เชียงใหม่มาศึกษาดูงาน ITA Online

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยนายธราพงศ์   สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และผู้อำนวยการทุกกลุ่มพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.เชียงใหม่  โดยมี ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่  ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม  รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Online  (ITA Online)  ของ สพป.ลำพูน  เขต 1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์  โดยมีนายกนกบุญ กระแสร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สพป.ลำพูน  เขต 1  และนางสุภัทตรา เพลียหาญ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นวิทยากร ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2565