++ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๕) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๕) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คลิกดูรายละเอียดที่นี่