เล่นเปตองเพื่อสุขภาพหลังเลิกงาน

เมื่อวันที่  8 มิถุนายน  2565 ณ  สนามเปตอง  ศาลาธารารวมใจ  สพป.ลำพูน  เขต 1   อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน              นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นำข้าราชการในสังกัดฯ  เล่นเปตองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพหลังจากการเลิกงานประจำ  ในทุกวันพธของสัปดาห์  ด้วยการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดฯ   หันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ห่างไกลยาเสพติด  เสริมสร้างสุขภาวะให้มีจิตใจร่างเริง แจ่มใส  และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกติกาการเล่นกีฬาเปตอง  เพื่อให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์  คลายเครียดจากการทำงาน  และเสริมสร้างความสามัคคีโดยมีกีฬาเปตองเป็นสื่อ   โดยนายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 ได้กล่าวว่า การเล่นกีฬานอกจากช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีแก่ในหมู่คณะ  เนื่องจากกีฬาทำให้คนอยู่ร่วมกับสังคมได้ ทำให้คนรู้จักการให้อภัย เสียสละ ทำให้คนมีระเบียบวินัย   ซึ่งกีฬาเปตอง เป็นกีฬาที่มีประโยชน์ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ การเล่นเปตอง ถือเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัย เนื่องจากเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้กำลังมาก และฝึกการเล่นกีฬาร่วมกันเป็นทีม ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ยังสามารถลดความเครียดจากภารกิจ หน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี