ประชุมทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ประชุมทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ และ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนในทุกด้านต่อไป ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน