พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2565

ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2565 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในการนี้ได้ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน