รับ นศ. ป.โท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.สพป.ลำพูน  เขต 1  ให้การต้อนรับและพบปะให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จำนวน 5 คนระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2565