กระทรวงศึกษาธิการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2565  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  สังกัด สพป.ลำพูน  เขต 1 โดยร่วมกับที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ผ่านระบบ VIDEO ZOOM MEETING ซึ่งมีผู้บริหาร ศธ. ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม  ซึ่งน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนกว่า 900,000 คน มีหนี้สินรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท โดย ศธ.ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับกระทรวงขึ้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการเป็นประธาน และวันนี้ก็สามารถเสนอการแก้ไขปัญหาให้ประจักษ์เป็นรูปธรรม