ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ  ระดับประถมศึกษา  (โรงเรียนหลักร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum  of  Understanding: MOU)  ระหว่าง  สพท.  กับโรงเรียนคุณภาพ  ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ  ระดับประถมศึกษากับโรงเรียนเครือข่าย   ผ่านระบบ  VDO Conference  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  10  มกราคม  2565