ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวอำไพ บุญสูง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประชุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดน้ำพุ และโรงเรียนบ้านห้วยส้ม เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา และให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูเข้าร่วมประชุม โดยช่วงเช้า ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ และช่วงบ่าย ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน