การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้  นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประชุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอป่าซางจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดบ้านก้อง และโรงเรียนบ้านไร่ดง เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา และให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูเข้าร่วมประชุม โดยช่วงเช้า ณ โรงเรียนวัดบ้านก้อง และช่วงบ่าย ณ โรงเรียนบ้านไร่ดง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน