ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพในรูปแบบ VDO Conference ผ่านระบบ Zoom ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  กับโรงเรียนในสังกัดฯ  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2564