ประชุมกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนทั่วไป  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2564