ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้แจ้ง ข้อตรวจพบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สถิติคดีความ และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  ในการนี้  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ได้เข้าพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2564