ถอดบทเรียนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพป.ลำพูน เขต 1

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพป.ลำพูน เขต 1 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น 1 ใน 38 เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “บรรลุค่าเป้าหมาย ระดับมาก” โดยมีฝ่ายบริหารและบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ให้มีความสำเร็จและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน