ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในวันที่  27  พฤศจิกายน  2564  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์และผลการดำเนินงานขององค์กร  เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวและเรียนรู้การปฏิบัติงานในอนาคต  ณ  ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน