ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564   ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ดร.ณฐมน  คุนิรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางจุลี  บุมาลี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางฉันทนา  มุ่นอินต๊ะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนบ้านทาป่าสัก  โรงเรียนบ้านผาตั้ง  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา  และโรงเรียนวัดดอยแก้ว  ทั้ง 4 โรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ สบค.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง