ชี้แจงการจัดทำโครงการและนำเข้าข้อมูลโครงการ (eMENSCR)

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการและนำเข้าข้อมูลโครงการการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) โดยมีฝ่ายบริหาร และบุคลากรในสพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน