แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.  นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 236/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน