ประชุมประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 / 2564

ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มฯ  ร่วมกับประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่ายฯ  ดำเนินการประชุมประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 / 2564  โดยมีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบคือ  1.ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  และจุดเน้นการดำเนินงาน  9  จุดเน้น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของสพป.ลำพูน  เขต 1  2.  ผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564  3.  นโยบายของ  สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 – 2565  4.  กรอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจและงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของ  สพฐ.  5.  รายงานสถานการณ์  COVID -19 สพป.ลำพูน  เขต 1  6.  การเตรียมการก่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564  เรื่องเสนอพิจารณาคือ  1.  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  สพป.ลำพูน  เขต 1  และแนวทางการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา  2564  ในการนี้ได้แนะนำ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1   และแจ้งประธานเครือข่ายฯ ว่า รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 แต่ละท่านได้ดูแลเครือข่ายใดบ้าง  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน