พิธีรับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

เมื่อวันที่  27  กันยายน  2564 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนที่ผ่านการประเมินของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน 32  โรงเรียน  โดยจัดพิธีเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน