ประเมินโรงเรียนพระราชทาน รร.รพีเลิศวิทยา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่

นายวินัย แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพุน  เขต 1   ประธานกรรมการในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน รร.รพีเลิศวิทยา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่   โดยมี นางรพีพร  เลาหกุล  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นางดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  นางภัทษร คำแหง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นกรรมการ  และนางพลอยพรรณ  อุดมเดช  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ณ  รร.รพีเลิศวิทยา  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2564