++แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ ๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คลิกดูรายละเอียดที่นี่