การประชุมคณะทำงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการประชุมคณะทำงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว โดยใช้การประเมินแบบออนไลน์กับสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินโดยคณะกรรมการจากต่างเขตพื้นที่ ซึ่งสถานศึกษาได้จัดส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว จำนวน 5 โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการประเมินและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน